Doktorske studije
Metodologija umetničkog istraživanja II

 

Milena Pešut

Denis

„Denis“ je pesma slobodne forme, napisana kao aritmični tekst slobodnog stila, lirskog i dramskog karaktera, nastao postupkom konstruisanjem teksta mapiranjem različitih jezičkih sistema i ,,instanci iskazivanja“. Osnovni cilj teksta je da je on zapravo privid, pseudo-stejtment nastao u postupku ludizma,, procesa automatskog pisanja karakterističnog za nadrealizam. U pitanju je doslovno istraživanje polje jezika kao takvog, praksa koja je nastala sa razvojem umetničkih praksa zasnovanim na jeziku 60-ih godina. Jezik nije samo sredstvo komunikacije već se koristi i  kao dinamično polje koje otelovljuje različite sadržaje. Postavlja se pitanje da li je moguće pisati bez referenci i šta je sve moguće uraditi sa jezikom u poeziji kao fleksibilnoj umetničkoj formi? Da li je jezik odraz referenci našeg iskustva i obrazovanja, smešten u određenim lingvističkim kontekstima i ideologijama? Može li rečenica biti vertifikovana ako nije prihvaćena od strane čitaoca?

Milena Pešut, “Denis je pesma”/LINK

Denis Denis

 

Violeta Vojvodić Balaž

Studija slučaja umetničkog dela Value Quest Bourse

Elektronska alegorija Value Quest Bourse (Potraga za vrednošću) je razvijena na osnovu
studije slučaja, tj. praktičnog znanja, analize realnog konteksta i razvojnih faktora koji su doveli
do finansijske krize 2008. godine. Koristeći analitičke i reprezentativne forme karakteristične
za praktičnu ekonomiju i novčani kapital uspostavljena je paralela između umetničkog simulakruma
i tržišnog simulakruma. VQB simbolički iskaz bazira na igrama na sreću (rulet = kazino
kapitalizam) ali tome pridodaje egzaktne ekonomske mehanizme, berzanske izveštaje i
finansijske instrumente koje koristi kao alegorijske forme. Studija slučaja Od Marksa
do Matriksa je empirijska analiza koja promatra umetnički objekat (Value Quest Bourse)
u okviru realnog ekonomskog konteksta. Realizovana je kao paralelan sinhronistični prikaz u kom su
juksta-pozicionirani VQB interfejsi i socio-ekonomski kontekst.

/ Urtica /  Violeta Vojvodic “Od Marksa do Matriksa” / LINK

securedownload  Urtica, Value Quest Bourse, 2011 http://valuequest.info

 

 

Ivana Stojaković

Tekst se odnosi na analiza triptiha instalacija pod nazivom Inicijacija. Kroz objašnjenja tehničke realizacije pojedinačnih instalacija i opis njihovih prezentacija u izlagačkom prostoru kao triptiha, prikazano je kako pristupam ograničenjima koja nameću umetničke tehnike, mediji i izlagački prostor, odnosno kako tražim altrnativne pristupe tim ograničenjima u cilju postizanja novih i nepredviđenih kvaliteta.

Ivana Stojaković  ANALIZA TRIPTIHA ‘’INICIJACIJA’’/LINK

fotografija za tekst metode 2 Ivana Stojaković

 

 

Tanja Juričan

Analiza postavke THE PRECIOUS THINGS

Tema rada odnosi se na analizu postavke “THE PRECIOUS THINGS”, koja je izlagana u novembru 2011. godine, u galeriji Doma Omladine Beograda. Tekst je struktuiran u vidu kratkog objašnjenja izložbene celine, odnosno tematskih korespodencija na osnovu kojih su radovi povezani, kao i kratkih opisa (objašnjenja) idejnih koncepcija pojedinačnih radova uključenih u postavku. Pored tehničkih opisa, tekstom su data objašnjenja postupaka i metoda primenjivanih prilikom realizacije radova, i sugerisani su potencijalni ciljevi, odnosno efekti izložbene koncepcije.

Tanja Juričan, “THE PRECIOUS THINGS” / LINK 

Tanja Juričan galerija DOB 2011.  Tanja Juričan DOB galerija 2011

 

 

Vahida Ramujkić

ISTORIJE U RASPRAVI      Ko može da piše naše istorije?

Istorije u raspravi je projekat koji je u toku. U osam godina postojanja njegov razvoj odvijao se neravnomernim tempom i uglavnom u malim koracima. Biblioteka se tri puta selila a radionice su se dešavale kada bi se za to pojavljivali odgovarajući organizacioni uslovi i interes za bavljenje odrđenim istorijskim temama.

Eskalacija revizionističkih tendencija u celom regionu čiji smo svedoci već duži broj godina stvara i povećanu potrebu za bavljenje aspektima i analizom ovih fenomena ali sa durge strane takođe svedoci smo i toga da postoji sve manje prostora gde se ovim temama može baviti na način koji ne podleže dominantnim ideološkim okvirima.

Vahida Ramujkić, “Istorije u raspravi” / LINK 

Vahida R Vahida R.52.Oktobarski Salon,Beograd,2011

 

Doktorske studije
Metodorologija umetničkog istraživanja I

 

 

Ivana Stojaković

Umetničko stvaranje kao sredstvo samospoznaje u umetnosti Anri Mišoa

U tekstu se traži odgovor na pitanje: Da li proces umetničkog stvaranja može i kako da bude sredstvo samospoznaje samom umetniku? Odgovor je tržen kroz kratak istoriski pregled umetničkih pravaca i umetnika koji su svoj rad povezivali sa unutrašnjim duhovnim procesima i nesvesnim, a zatim i kroz obimniju analizu umetničkog i naučnog rada Anri Mišoa koji je svoja istraživanja prevashodno orjentisao na istraživanje nesvesnog i ljudske psihe.

Ivana Stojaković “UMETNIČKO STVARANJE KAO SREDSTVO SAMOSPOZNAJE”/LINK

fotografije za tekst metode 1 Anri Mišo

 

 

Vahida Ramujkić

ANTIMODERNISTIČKI PROJEKAT MODERNIZMA ili DRUŠTVENA ARHITEKTURA ANTOANA GAUDIJA

Tekst se bavi manje poznatim aspektima dela Antonija Gaudija, a odnosi se na njegov rad u okviru Pshijatrijske Klinike San Boj između 1903 i 1912 godine, obelodanjenim tek 100 godina po njihovoj izgradnji, kao rezultat istraživanja geologa Daniela Barbea Farrea i arhitekte Davida Aguiljoa Galileje obavljenih početkom 2000ih. Dovođenje ovih građevinskih konstrukcija, dotad pripisanih anonimnom autoru, u vezu sa radnim opusom jednog od najprominentnijih predstavnika modernističke arhitekture Antoana Gaudija stavlja jedno sasvim novo svetlo na razumevanje njegovog arhitektonskog dela u sociološkom smislu.

Vahida Ramujkić “Društvena arhitektura” / LINK

Gaudi_s_Chimneys (1) Gaudi’s Chimneys by Louis Montrose 2014

 

Violeta Vojvodić Balaž

”Teorija informacije: Entropija i Redundanca”.

Teorija informacija ne proučava značenje poruke, već mogućnost alternativa koje određuju neki informacioni događaj. Ona može poslužiti kao terminološki izvor za koncepte poput enkodiranjadekodiranjabita, izvora informacijeporukekodapredajnikasignalakanalamedijumašumaprijemnikainformacionog odredišta… Takođe daje formalni metodološki okvir vezan za strukturu umetničkog izraza u vidu redundance―mere normiranog dela poruke, entropijemere kvantitativnog unosa inovacije, kao i uticaja kanala (karakteristike medija i pojava šuma) na prenos i krajnje dekodovanje poruke. U uslovima današnje brze Internet komunikacije ovo su fundamentalni pojmovi neophodni za analizu percepcije, razumevanja i propagacije (umetničkih) poruka na vebu.

Urtica/Violeta Vojvodić Balaž   Teorija informacija/ LINK

457px-Shannon_communication_system-1.svg

 

 

 

Bojana Knežević

Eksploatacijom protiv eksploatacije

Umetnica italijanskog porekla, Vanesa Bikroft (Vanessa Beecroft),  poznata je po provokativnim performansima i diskutabilnom odnosu prema ljudkom telu, koji njen umetničkoistraživački rad dovodi na granicu sa sadizmom i eksploatacijom. Postavljajući sliku žene (ređe, uniformisanog muškarca) kao esencijalni kontekst istraživanja, ona otkriva specifičnu ekspresivnu formu, istražujući pitanja i opesesije povezane sa telom, lepotom i identitetom. Stvarni i umetnički identitet Vanese Bikroft ne može se razdvojiti. Svaki rad – performans odraz je psihofizičkog stanja umetnice. Uvodni deo rada Vanessa Beecroft  Eksploatacijom protiv eksploatacije stvara globalni prikaz procesa umetničkoistraživačkog rada umetnice, i daje uvid u stvarne životne okolnosti u kojima on započinje. Deo The Book of Food bavi se samim počecima umetničkog stvaralaštva Vanese Bikroft, analizirajući sistematično urađen dnevnik posvećen borbi sa poremećajem ishrane – bulimijom. Deo VB serije (Rad sa modelima) obrađuje VB serije performansa u kojima umetnica koristi tuđe telo kao osnovni umetnički materijal, te odnos prema modelima, koji njeno stvaralaštvo večno pozicionira na granici između etike i estetike. Deo Slučaj Sudan posvećen je dokumentarcu The Art Star and the Sudanese Twins” (Pietra Brettkelly), koji prati šesnaestomesečni boravak umetnice u Sudanu i  novom talasu u VB seriji performansa Vanese Bikroft, koji je inspirisan genocidom u Darfuru.

MuseoMagazine-VanessaBeecroft-VB459022ali-2001_6_800-1   VanessaBeecroft -2001

 

 

Nikola Vetnić

Istraživanje odnosa rekreiranog i istorijskog performansa tokom retrospektive Marine Abramović

Performans, kao umetnička forma koja se suprotstavlja ideji umetnosti objekta i koja stavlja umetnika u sam centar stvaralaštva, jeste pre svega vezan za umetničko “ovde i sada”, kao i često veoma snažnu personu umetnika-izvođača. Kakve promene se dešavaju u mediju performansa kada se ranije izvedeni i priznati performansi počnu rekreirati, kao što je to slučaj u skorim radovima Marine Abramović? U ovom radu biće reči o ideji rekreiranja istorijskih performansa, o novim svojstvima koja ovaj medij time stiče, kao i o novom pravcu kojem, sada većinom priznati, umetnici performansa vode sopstvenu formu.

Nikola Vetnić, “Istraživanje odnosa rekreiranog i istorijskog performansa tokom retrospektive Marine Abramović” / LINK

Marina Abramović: The Artist Is Present  Photo by Marco Anelli. © 2010 Marco Anelli

 

Milan Kulić

RAZMATRANJA JOZEFA BOJSA O UMETNOSTI I PLASTIČKOJ FORMI

Bojsova specifična i proširena umetnička forma koja potiče  iz njegovog humanističkog viđenja društva i vere u sposobnost umetnosti da transformiše to društvo, jeste koncept koji kombinuje objekte,  jezik i akcije.  U njegovoj individualnoj mitologiji koja izražava privatni, subjektivni i opsesivni svet čoveka kao stvaraoca u poznoindustrijskom masovno-medijskom društvu, sukobljava se subjektivni (lični) svet stvaraoca i hiperrealistička bezličnost – na ovaj način akcenat se stavlja na dva iskonska oblika umetničkog obraćanja : introspektivno (psihološko) i mesijansko (socijalno).  Za Bojsa u prvom planu stoji samo čovek i razvoj njegove svesti, i  tu on pokušava da aktivira sve velike mogućnosti koje su sadržane u umetnosti.  Društvo treba oblikovati tako da svaki čovek postane umetnik.

Milan Kulić,  “Razmatranja Jozefa Bojsa o umetnosti i plastičkoj formi” / LINK 

Beuys_I_like_America_and_America_likes_meBeuys_I_like_America_and_America_likes_me

 

 

Ranko Travanj

EXCESS, UTOPIA, DETRITUS

Uvod u rad Thomasa Hirschhorna

Thomas Hirschhorn je umetnik čiji bi se rad mogao čitati u post-utopijskom, komemorativnom  kontekstu u odnosu na avangardističku tradiciju. Instalacije koje postavlja u javne prostore, su dekonstruisani (pseudo)arhivski prostori posvećeni tragičnoj prošlosti moderne ili proizvodnom ekscesu savremenog društva. Spomenici, oltari i trafike su posvećeni zapadnim filozofima, umetnicima i književnicima koji su uticali na Hirschhorna i za koje je bio emotivno vezan. Formalno, Hirschhorn se nadovezuje na tradiciju anti-form umetnosti, minimalizma i arte povere, ali umetnost kojom se bavi je neka vrsta ulične umetnosti koja uključuje interakciju sa slučajnom, ne- ekskluzivnom publikom, što joj daje relacioni aspekt.

Ranko Travanj, “EXCESS, UTOPIA, DETRITUS” / LINK

thomas hirsom ranko travanj Thomas Hirschhorn

 

 

Milica Ružičić

VOINA

Možemo reći da umetnički kolektiv Voina sprovodi precizno planirane diverzivne akcije na javnim mestima, sa vrlo jakim utopističkim narativom, čiji je cilj propaganda kritike postojećeg sistema. Ono što jeste značajan doprinos ove grupe je ukazivanje na mogućnosti koje se pružaju u polju koje se nalazi ne na margini, nego izvan margine. Ovaj slučaj je primer prakse koja egzistira van okvira i čiji je cilj i koncept upravo baziran na napadu na ove okvire, otvorenom sukobu i provokaciji istih, ukazivanje na njihovu skučenost i bizarnost. Mogli bi reći da su neke asocijacije u njihovim radovima pomalo bukvalne, često i vulgarne, ali oni ne biraju reči, već smatraju da se izražavaju upravo jezikom društva koje je degradiralo sve etičke principe, te da su psovke upravo prikladan jezik za obraćanje savremenom sistemu. Ono što je možda najvažnije u pogledu rada ove grupe jeste to što su njihove akcije vrlo inspirativne. Hrabrost sa kojom oni napadaju institucije, potpuno zanemarujući moguće posledice i negirajući snagu tih institucija, ostavlja utisak da čak i mala grupa ljudi, uprkos svemu, može nešto da učini. To je poruka koja u današnjem vremenu opšte apatije budi značajnu nadu. Nije teško zaključiti da je ovakav pristup umetnosti kao kritičko-političkom delovanju u celom svetu i dalje zatvoren u andergraund kulturu, pažnja medija se možda samo u retkim trenucima usmeri ka ovakvim praksama i vrlo kratko potraje, verovatno iz straha od njihovog subverzivnog potencijala.

Milica Ružičić, “Voina” / LINK

Voina   Policajac u svešteničkoj mantiji “Mento-pop” photo by Илья Фальковский 2008. http://en.free-voina.org/

 

 

Stefan Tasić

SPECIFIČNOSTI ODNOSA PREMA TELU I TELESNOM U RADU SINDI ŠERMAN

U kontekstu umetnosti nakon sedamdesetih godina dvadesetog veka

Sindi Šerman deluje u polju liberalne političke tradicije, za koju je konstitutivno razumevanje tela kao bilo kog drugog sredstva za obezbeđivanje moći. Pitanje je koja se značenja otvaraju u rascepu između očekivane i aktuelne slike koju Šermanova nudi posmatraču. Njen rad najčešće ukazuje na konstruisanu, simulakrumsku prirodu rodnih razlika, a medijum kojim ona to postiže je upravo isti onaj koji te razlike i održava. Svojim fotografijama ona u duhu postmoderne simulacije oponaša slike koje su značenje i dobile podražavanjem. U svojim Filmskim kadrovima ona predstavlja žene kao objekte namenjene činu gledanja. U kasnijem radu njeno sopstveno telo putem maskiranja (modna lutka, marioneta, erotski fetiš) postaje metafora/alegorija veštačkog, artificijelnog tela, kao i materijalizacija potisnutog erotskog objekta.

Stefan Tasić, “Sindi Šerman” / LINK

cindy_sherman_historyportraits  Cindy_Sherman, History portraits.

 

Krkobabić Miodrag

YBA

Lice i naličje fenomena Briljantne! YBA Senzacije. Uslovi i uzroci nastanka kao i posledice delovanja samoorganizovane neformalne grupe vizuelnih umetnika, kasnije nazvanih, The Young British Artists (Britart). Demistifikacija opštih mesta i prava uloga: Goldsmit koledža – Demiana Hersta (Damien Hirst) i izložbe Freeze – Čarlsa Sačija (Charles Saatchi) i izložbe Sensation – Britanskog Saveta (British Council) i izložbe Briliant! u revitalizaciji britanske pop kulture.

Radna bibliografija:  Friedlander, Jennifer, Feminine look: sexuation, spectatorship, subversion, New York, SUNY Press, 2008.Rosenthal, Norman, Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection, London, Thames and Hudson, 1998.Rothfield, Lawrence (ed). Unsettling ‘Sensation’: Arts-Policy from the Brooklyn Museum of Art Controversy. Rutgers University Press, 2001.Stallabrass, Julian, High Art Lite: British Art in the 1990s. London, Verso, 2006.Young, Alison, Judging the Image: Art, Value, Law, London, Routledge, 2005.

Krkobabić Miodrag, “Britart” / LINK

Damien Hirst A Thousand Years 1991 Damien Hirst A Thousand Years 1991

 

Darko Stojkov “Niclas Hallberg” / LINK

 

 

Milena Pešut

Art & Language

Konceptualna grupa likovnih umetnika, teoretičara i kritičara Art & Language, osnovana je 1968. u Koventriju u Engleskoj. Tekst je usredsređen na kontekste delovanja grupe kroz različite platforme, među kojima je i časopis Art & Language (1968 – 1985). Okarakterisan je proces umetničkog istraživanja grupe, primenjeni odnos teorije i prakse, teorijske artikulacije, promene paradigmi i konteksta, primene vizuelne umetnosti kao produkcije, tumačenje odnosa slike i teksta, i kritike visoke škole modernizma i konceptualne umetnosti. Propraćene su promene u delovanju grupe sedamdesetih kada se okreću političkom angažmanu, i osamdesetih slikarstvu. U oba slučaja zadržavaju  diskurs utemeljen na prethodnim radovima grupe kao što je Index01 (1972), što će postati osnovna karakteristika njihovih radova i u devedesetim. Art & Language su značajni za savremenu umetnost jer su uticali na shvatanje i prihvatanje diskursa o umetnosti kroz različite umetničke produkcije u svetu umetnosti i uticali na menjanje modernističkog diskursa na engleskim univerzitetima.

Milena Pešut,    “Art & Language” / LINK

Art and Language Art & Language, Index 2 (III), 1972. instalacija,

Lisson Gallery, London

 

Maya – Marja Janković

Kontekstualne umetničke prakse danas i „NO“

Evolutivno dejstvo dela  kontekstualne umetnosti, kao post produkt procesa, više je nego dovoljno da se udje u riskantno polje postojećih teorija i izazova za stvaranjem sopstvenih. Reč je o sagledavanju do koje mere kontekstualne umetničke prakse postaju društveni faktor i katalizator promena u društveno-političkom i socijalnom sisitemu.

Sama pojava i razvoj kontekstualne umetnosti tokom XX veka i njena apsolutna prisutnost krajem XX i početkom XXI veka dovela je do evidentnih pomeranja granica delovanja  umetničkih projekata na društvo. Sam umetnik menja svoj lični odnos i način ponašanja prema samom sebi, okolini i stvarnosti. Istovremeno i publika menja svoju formu posmatranja, i interakcije sa umetničkim delom. U takozvanim demokratskim, liberalnim društvima umetnik (bi trebalo da) ima odredjena prava koja zaštićuju integritet njegovog stvaralačkog istraživanja, ali ona nisu jasno definisana i pojava „kažnjavanja umetnika“  u tim istim društvima je prisutna. Primer jednog od umetnika (Santigo Sierra)  koji svoj umetnički rad ne prilagodjava zahtevima „liberalnih“ sistema  nam potvdjuje koju snagu i uticaj može imati ovakvo umetničko delovanje danas.

Beskompromisno „No“ ima presudnu ulogu u ovom procesu.

Maya – Marja Janković -Kontekstualne umetničke prakse danas i „NO“/LINK

deskbw  Santiago Sierra “NO”

 

 

Master završni pisani rad

 

Lazar Milanović

Glavne odrednice teksta tiču se analize završnog master rada’’White power’’ izloženog u
okviru studentske izložbe na Fakutetu Likovnih Umetnosti školske 2011/2012.

Formalna i teorijska obeležja umetničke prakse koj ću obrazlagati, potiču iz konceptualne umetnosti, Fluksusa i minimalističke umetnosti, i njeni uticaji se svode na svojevrsni vokabular, leksičku osnovu. Džasper Džons (Jasper Johns), Robert Raušenberg (Rauschenberg) i Novi realisti koriste ready-made kako bi stvorili sopstvenu retoriku o predmetu i sopstveni sociološki diskurs. Uvođenje intimnog umetnikovog sveta u strukture umetnost šezdesetih dovodi do dotad nepoznatih situacija i naknadno usmerava naše razumevanje te umetnosti ka manje formalističkim i u većoj meri psihologizirajućim viđenjima. Razume se, ovo recikliranje podrazumeva određeno estetsko stanovište: ono predstavlja dokaz da umetnička struktura nikad nije ograničena na jednu jedinu igru značenja. Svet nije ništa drugo do haos kome se Čovek suprotstavlja posredstvom reči i forme.

Lazar Milanović,  “Značenja u umetnosti” / LINK

bscap0005 Lazar Milanović, Buncanje, 2012

 

 

 

Jelena Jovčić

 

„Nevidljivi“ je delo otvorenog tipa koje se sastoji iz dva dela, eksperimentalnog filma i video instalacije. Svaki deo može da se prezentuje nezavisno, ali i kao zajednička celina. Imenom i kontekstom, rad se poziva na Rancière -ov pojam nevidljivosti i problematizuje potlačenost dela populacije koja je gubitkom poslovne sposobnosti izgubila osnovna prava i postala građanski mrtva i nevidljiva. Izmešteni iz društva postaju nevidljivi, postaju njegova publika. U radovima „Nevidljivi – publika“ i „Nevidljivi – portreti“ oni se izmeštaju u polje vidljivosti njihovog položaja u društvu. Rad otvara prostor „susreta“, može se reći i „eksperimenta“ između posmatrača i „izloženih“. „Nevidljivi“ u interakciji sa posmatračem pokreće polje kognitivne disonance i granice kulturno prihvatljivog u njemu kao sudeoniku društva.

Jelena Jovčić, “NEVIDLJIVI” / LINK

foto_001  Jelena Jovčić, “Nevidljivi”, 2019.

 

 

 

 

Lazar Zagrađanin

 

Centralna tema teksta je Augmented reality (-srp.: Proširena realnost) aplikacija koja je moj završni rad na master studijama. U pitanju je rad koji se bavi manipulativnim metodama marketinga. Aplikacija, namenjena upotrebi na mobilnim telefonima, ima za cilj da razotkrije metodologiju kojom se marketing služi pri odabiru reči za promotivni materijal. Osetljivost ljudi na uticaj marketinga potiče od očekivanja društva koje komformizam, mladost i lepotu stavlja na pijedestal i promoviše stalno stanje sreće kao mogućnost i normu. Stoga, jedan pasus ću posvetiti sprezi između očekivanja koje dolaze iz društva i obećanja koja nudi marketing. U poglavlju ,, Interaktivnost“ navodim još dva rada sa master studija koji sa radom ,,Bez naziva“, AR aplikacija imaju tu sličnost da zahtevaju aktivno učešće.

Lazar Zagrađanin, “Veza marketinga i društvenih stega” /LINK 

Lazar Zagradjanin toxicscared  Lazar Zagrađanin, “Bez naziva”, 2019.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: