Master završni pisani rad

Lazar Milanović  Značenja u umetnosti / LINK

bscap0005 Lazar Milanović, Buncanje, 2012

Glavne odrednice teksta tiču se analize završnog master rada’’White power’’ izloženog u
okviru studentske izložbe na Fakutetu Likovnih Umetnosti školske 2011/2012.

Formalna i teorijska obeležja umetničke prakse koj ću obrazlagati, potiču iz konceptualne umetnosti, Fluksusa i minimalističke umetnosti, i njeni uticaji se svode na svojevrsni vokabular, leksičku osnovu. Džasper Džons (Jasper Johns), Robert Raušenberg (Rauschenberg) i Novi realisti koriste ready-made kako bi stvorili sopstvenu retoriku o predmetu i sopstveni sociološki diskurs. Uvođenje intimnog umetnikovog sveta u strukture umetnost šezdesetih dovodi do dotad nepoznatih situacija i naknadno usmerava naše razumevanje te umetnosti ka manje formalističkim i u većoj meri psihologizirajućim viđenjima. Razume se, ovo recikliranje podrazumeva određeno estetsko stanovište: ono predstavlja dokaz da umetnička struktura nikad nije ograničena na jednu jedinu igru značenja. Svet nije ništa drugo do haos kome se Čovek suprotstavlja posredstvom reči i forme.

Doktorske studije
Metodorologija umetničkog istraživanja II

Ivana Stojaković  ANALIZA TRIPTIHA ‘’INICIJACIJA’’/LINK

fotografija za tekst metode 2 Ivana Stojaković

Tekst se odnosi na analiza triptiha instalacija pod nazivom Inicijacija. Kroz objašnjenja tehničke realizacije pojedinačnih instalacija i opis njihovih prezentacija u izlagačkom prostoru kao triptiha, prikazano je kako pristupam ograničenjima koja nameću umetničke tehnike, mediji i izlagački prostor, odnosno kako tražim altrnativne pristupe tim ograničenjima u cilju postizanja novih i nepredviđenih kvaliteta.

Tanja Juričan THE PRECIOUS THINGS / LINK 

Tanja Juričan galerija DOB 2011.  Tanja Juričan DOB galerija 2011

Analiza postavke THE PRECIOUS THINGS

Tema rada odnosi se na analizu postavke “THE PRECIOUS THINGS”, koja je izlagana u novembru 2011. godine, u galeriji Doma Omladine Beograda. Tekst je struktuiran u vidu kratkog objašnjenja izložbene celine, odnosno tematskih korespodencija na osnovu kojih su radovi povezani, kao i kratkih opisa (objašnjenja) idejnih koncepcija pojedinačnih radova uključenih u postavku. Pored tehničkih opisa, tekstom su data objašnjenja postupaka i metoda primenjivanih prilikom realizacije radova, i sugerisani su potencijalni ciljevi, odnosno efekti izložbene koncepcije.

Vahida Ramujkić Istorije u raspravi / LINK 

Vahida R Vahida R.52.Oktobarski Salon,Beograd,2011

ISTORIJE U RASPRAVI      Ko može da piše naše istorije?

Istorije u raspravi je projekat koji je u toku. U osam godina postojanja njegov razvoj odvijao se neravnomernim tempom i uglavnom u malim koracima. Biblioteka se tri puta selila a radionice su se dešavale kada bi se za to pojavljivali odgovarajući organizacioni uslovi i interes za bavljenje odrđenim istorijskim temama.

Eskalacija revizionističkih tendencija u celom regionu čiji smo svedoci već duži broj godina stvara i povećanu potrebu za bavljenje aspektima i analizom ovih fenomena ali sa durge strane takođe svedoci smo i toga da postoji sve manje prostora gde se ovim temama može baviti na način koji ne podleže dominantnim ideološkim okvirima.

Doktorske studije
Metodorologija umetničkog istraživanja I

Ivana Stojaković UMETNIČKO STVARANJE KAO SREDSTVO SAMOSPOZNAJE/LINK

fotografije za tekst metode 1 Anri Mišo

Umetničko stvaranje kao sredstvo samospoznaje u umetnosti Anri Mišoa

U tekstu se traži odgovor na pitanje: Da li proces umetničkog stvaranja može i kako da bude sredstvo samospoznaje samom umetniku? Odgovor je tržen kroz kratak istoriski pregled umetničkih pravaca i umetnika koji su svoj rad povezivali sa unutrašnjim duhovnim procesima i nesvesnim, a zatim i kroz obimniju analizu umetničkog i naučnog rada Anri Mišoa koji je svoja istraživanja prevashodno orjentisao na istraživanje nesvesnog i ljudske psihe.

Vahida Ramujkić Društvena arhitektura / LINK

Gaudi_s_Chimneys (1) Gaudi’s Chimneys by Louis Montrose 2014

Vahida Ramujkić

ANTIMODERNISTIČKI PROJEKAT MODERNIZMA ili DRUŠTVENA ARHITEKTURA ANTOANA GAUDIJA

Tekst se bavi manje poznatim aspektima dela Antonija Gaudija, a odnosi se na njegov rad u okviru Pshijatrijske Klinike San Boj između 1903 i 1912 godine, obelodanjenim tek 100 godina po njihovoj izgradnji, kao rezultat istraživanja geologa Daniela Barbea Farrea i arhitekte Davida Aguiljoa Galileje obavljenih početkom 2000ih. Dovođenje ovih građevinskih konstrukcija, dotad pripisanih anonimnom autoru, u vezu sa radnim opusom jednog od najprominentnijih predstavnika modernističke arhitekture Antoana Gaudija stavlja jedno sasvim novo svetlo na razumevanje njegovog arhitektonskog dela u sociološkom smislu.

Urtica/Violeta Vojvodić Balaž   Teorija informacija/ LINK

457px-Shannon_communication_system-1.svg

Violeta Vojvodić Balaž. 2013. ”Teorija informacije: Entropija i Redundanca”.

Teorija informacija ne proučava značenje poruke, već mogućnost alternativa koje određuju neki informacioni događaj. Ona može poslužiti kao terminološki izvor za koncepte poput enkodiranjadekodiranjabita, izvora informacijeporukekodapredajnikasignalakanalamedijumašumaprijemnikainformacionog odredišta… Takođe daje formalni metodološki okvir vezan za strukturu umetničkog izraza u vidu redundance―mere normiranog dela poruke, entropijemere kvantitativnog unosa inovacije, kao i uticaja kanala (karakteristike medija i pojava šuma) na prenos i krajnje dekodovanje poruke. U uslovima današnje brze Internet komunikacije ovo su fundamentalni pojmovi neophodni za analizu percepcije, razumevanja i propagacije (umetničkih) poruka na vebu.

MuseoMagazine-VanessaBeecroft-VB459022ali-2001_6_800-1   VanessaBeecroft -2001

VANESSA BEECROFT 

Eksploatacijom protiv eksploatacije

Umetnica italijanskog porekla, Vanesa Bikroft (Vanessa Beecroft),  poznata je po provokativnim performansima i diskutabilnom odnosu prema ljudkom telu, koji njen umetničkoistraživački rad dovodi na granicu sa sadizmom i eksploatacijom. Postavljajući sliku žene (ređe, uniformisanog muškarca) kao esencijalni kontekst istraživanja, ona otkriva specifičnu ekspresivnu formu, istražujući pitanja i opesesije povezane sa telom, lepotom i identitetom. Stvarni i umetnički identitet Vanese Bikroft ne može se razdvojiti. Svaki rad – performans odraz je psihofizičkog stanja umetnice. Uvodni deo rada Vanessa Beecroft  Eksploatacijom protiv eksploatacije stvara globalni prikaz procesa umetničkoistraživačkog rada umetnice, i daje uvid u stvarne životne okolnosti u kojima on započinje. Deo The Book of Food bavi se samim počecima umetničkog stvaralaštva Vanese Bikroft, analizirajući sistematično urađen dnevnik posvećen borbi sa poremećajem ishrane – bulimijom. Deo VB serije (Rad sa modelima) obrađuje VB serije performansa u kojima umetnica koristi tuđe telo kao osnovni umetnički materijal, te odnos prema modelima, koji njeno stvaralaštvo večno pozicionira na granici između etike i estetike. Deo Slučaj Sudan posvećen je dokumentarcu The Art Star and the Sudanese Twins” (Pietra Brettkelly), koji prati šesnaestomesečni boravak umetnice u Sudanu i  novom talasu u VB seriji performansa Vanese Bikroft, koji je inspirisan genocidom u Darfuru.

Nikola Vetnić Istraživanje odnosa rekreiranog i istorijskog performansa tokom retrospektive Marine Abramović / LINK

Marina Abramović: The Artist Is Present  Photo by Marco Anelli. © 2010 Marco Anelli

Istraživanje odnosa rekreiranog i istorijskog performansa tokom retrospektive Marine Abramović

Performans, kao umetnička forma koja se suprotstavlja ideji umetnosti objekta i koja stavlja umetnika u sam centar stvaralaštva, jeste pre svega vezan za umetničko “ovde i sada”, kao i često veoma snažnu personu umetnika-izvođača. Kakve promene se dešavaju u mediju performansa kada se ranije izvedeni i priznati performansi počnu rekreirati, kao što je to slučaj u skorim radovima Marine Abramović? U ovom radu biće reči o ideji rekreiranja istorijskih performansa, o novim svojstvima koja ovaj medij time stiče, kao i o novom pravcu kojem, sada većinom priznati, umetnici performansa vode sopstvenu formu.

Milan Kulić  Razmatranja Jozefa Bojsa o umetnosti i plastičkoj formi / LINK 

Beuys_I_like_America_and_America_likes_meBeuys_I_like_America_and_America_likes_me

RAZMATRANJA JOZEFA BOJSA O UMETNOSTI I PLASTIČKOJ FORMI

Bojsova specifična i proširena umetnička forma koja potiče  iz njegovog humanističkog viđenja društva i vere u sposobnost umetnosti da transformiše to društvo, jeste koncept koji kombinuje objekte,  jezik i akcije.  U njegovoj individualnoj mitologiji koja izražava privatni, subjektivni i opsesivni svet čoveka kao stvaraoca u poznoindustrijskom masovno-medijskom društvu, sukobljava se subjektivni (lični) svet stvaraoca i hiperrealistička bezličnost – na ovaj način akcenat se stavlja na dva iskonska oblika umetničkog obraćanja : introspektivno (psihološko) i mesijansko (socijalno).  Za Bojsa u prvom planu stoji samo čovek i razvoj njegove svesti, i  tu on pokušava da aktivira sve velike mogućnosti koje su sadržane u umetnosti.  Društvo treba oblikovati tako da svaki čovek postane umetnik.

Ranko Travanj EXCESS, UTOPIA, DETRITUS / LINK

thomas hirsom ranko travanj Thomas Hirschhorn

EXCESS, UTOPIA, DETRITUS

Uvod u rad Thomasa Hirschhorna

Thomas Hirschhorn je umetnik čiji bi se rad mogao čitati u post-utopijskom, komemorativnom  kontekstu u odnosu na avangardističku tradiciju. Instalacije koje postavlja u javne prostore, su dekonstruisani (pseudo)arhivski prostori posvećeni tragičnoj prošlosti moderne ili proizvodnom ekscesu savremenog društva. Spomenici, oltari i trafike su posvećeni zapadnim filozofima, umetnicima i književnicima koji su uticali na Hirschhorna i za koje je bio emotivno vezan. Formalno, Hirschhorn se nadovezuje na tradiciju anti-form umetnosti, minimalizma i arte povere, ali umetnost kojom se bavi je neka vrsta ulične umetnosti koja uključuje interakciju sa slučajnom, ne- ekskluzivnom publikom, što joj daje relacioni aspekt.

Milica Ružičić Voina / LINK

Voina   Policajac u svešteničkoj mantiji “Mento-pop” photo by Илья Фальковский 2008.

http://en.free-voina.org/

VOINA

Možemo reći da umetnički kolektiv Voina sprovodi precizno planirane diverzivne akcije na javnim mestima, sa vrlo jakim utopističkim narativom, čiji je cilj propaganda kritike postojećeg sistema. Ono što jeste značajan doprinos ove grupe je ukazivanje na mogućnosti koje se pružaju u polju koje se nalazi ne na margini, nego izvan margine. Ovaj slučaj je primer prakse koja egzistira van okvira i čiji je cilj i koncept upravo baziran na napadu na ove okvire, otvorenom sukobu i provokaciji istih, ukazivanje na njihovu skučenost i bizarnost. Mogli bi reći da su neke asocijacije u njihovim radovima pomalo bukvalne, često i vulgarne, ali oni ne biraju reči, već smatraju da se izražavaju upravo jezikom društva koje je degradiralo sve etičke principe, te da su psovke upravo prikladan jezik za obraćanje savremenom sistemu. Ono što je možda najvažnije u pogledu rada ove grupe jeste to što su njihove akcije vrlo inspirativne. Hrabrost sa kojom oni napadaju institucije, potpuno zanemarujući moguće posledice i negirajući snagu tih institucija, ostavlja utisak da čak i mala grupa ljudi, uprkos svemu, može nešto da učini. To je poruka koja u današnjem vremenu opšte apatije budi značajnu nadu. Nije teško zaključiti da je ovakav pristup umetnosti kao kritičko-političkom delovanju u celom svetu i dalje zatvoren u andergraund kulturu, pažnja medija se možda samo u retkim trenucima usmeri ka ovakvim praksama i vrlo kratko potraje, verovatno iz straha od njihovog subverzivnog potencijala.

Stefan Tasić Sindi Šerman / LINK

cindy_sherman_historyportraits  Cindy_Sherman, History portraits.

SPECIFIČNOSTI ODNOSA PREMA TELU I TELESNOM U RADU SINDI ŠERMAN

U kontekstu umetnosti nakon sedamdesetih godina dvadesetog veka

Sindi Šerman deluje u polju liberalne političke tradicije, za koju je konstitutivno razumevanje tela kao bilo kog drugog sredstva za obezbeđivanje moći. Pitanje je koja se značenja otvaraju u rascepu između očekivane i aktuelne slike koju Šermanova nudi posmatraču. Njen rad najčešće ukazuje na konstruisanu, simulakrumsku prirodu rodnih razlika, a medijum kojim ona to postiže je upravo isti onaj koji te razlike i održava. Svojim fotografijama ona u duhu postmoderne simulacije oponaša slike koje su značenje i dobile podražavanjem. U svojim Filmskim kadrovima ona predstavlja žene kao objekte namenjene činu gledanja. U kasnijem radu njeno sopstveno telo putem maskiranja (modna lutka, marioneta, erotski fetiš) postaje metafora/alegorija veštačkog, artificijelnog tela, kao i materijalizacija potisnutog erotskog objekta.

/ Urtica /  Violeta Vojvodic Od Marksa do Matriksa / LINK

securedownload  Urtica, Value Quest Bourse, 2011 http://valuequest.info

Studija slučaja umetničkog dela Value Quest Bourse

Elektronska alegorija Value Quest Bourse (Potraga za vrednošću) je razvijena na osnovu
studije slučaja, tj. praktičnog znanja, analize realnog konteksta i razvojnih faktora koji su doveli
do finansijske krize 2008. godine. Koristeći analitičke i reprezentativne forme karakteristične
za praktičnu ekonomiju i novčani kapital uspostavljena je paralela između umetničkog simulakruma
i tržišnog simulakruma. VQB simbolički iskaz bazira na igrama na sreću (rulet = kazino
kapitalizam) ali tome pridodaje egzaktne ekonomske mehanizme, berzanske izveštaje i
finansijske instrumente koje koristi kao alegorijske forme. Studija slučaja Od Marksa
do Matriksa je empirijska analiza koja promatra umetnički objekat (Value Quest Bourse)
u okviru realnog ekonomskog konteksta. Realizovana je kao paralelan sinhronistični prikaz u kom su
juksta-pozicionirani VQB interfejsi i socio-ekonomski kontekst.

Krkobabić Miodrag Britart / LINK

Damien Hirst A Thousand Years 1991 Damien Hirst A Thousand Years 1991

YBA

Lice i naličje fenomena Briljantne! YBA Senzacije. Uslovi i uzroci nastanka kao i posledice delovanja samoorganizovane neformalne grupe vizuelnih umetnika, kasnije nazvanih, The Young British Artists (Britart). Demistifikacija opštih mesta i prava uloga: Goldsmit koledža – Demiana Hersta (Damien Hirst) i izložbe Freeze – Čarlsa Sačija (Charles Saatchi) i izložbe Sensation – Britanskog Saveta (British Council) i izložbe Briliant! u revitalizaciji britanske pop kulture.

Radna bibliografija:  Friedlander, Jennifer, Feminine look: sexuation, spectatorship, subversion, New York, SUNY Press, 2008.Rosenthal, Norman, Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection, London, Thames and Hudson, 1998.Rothfield, Lawrence (ed). Unsettling ‘Sensation’: Arts-Policy from the Brooklyn Museum of Art Controversy. Rutgers University Press, 2001.Stallabrass, Julian, High Art Lite: British Art in the 1990s. London, Verso, 2006.Young, Alison, Judging the Image: Art, Value, Law, London, Routledge, 2005.

Darko Stojkov Niclas Hallberg / LINK

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: